Vad är egentligen en hedgefond?

Excalibur Fixed Income är en hedgefond. En hedgefond har inte en lika enkel och självklar definition som aktie-, ränte- eller indexfonder, eftersom variationerna mellan hedgefondernas inriktningar är stora. I Sverige är en hedgefond en specialfond eller AIFM-fond, vilket innebär att den har mycket friare placeringsregler. Förvaltaren kan placera i fler typer av tillgångar och använda i stort sett vilka investeringsstrategier som helst. Grundtanken med hedgefonder är att fondsparare ska kunna få avkastning oavsett om marknaderna går upp eller ner, så kallad absolut avkastning.

Många traditionella fonder sätter upp sina avkastningsmål i relation mot ett jämförelseindex, det vill säga att målet för fonden är att utvecklas bättre än exempelvis de aktier som ingår i jämförelseindexet. Det betyder att man i princip accepterar nedgångar så länge de är lägre än indexet. I Sverige är det vanligt att man jämför sig med OMX Stockholm 30. Målet för fonden är då att över tiden gå något bättre än indexet.

En hedgefond har istället en målsättning att aldrig minska i värde, oavsett hur marknaden utvecklas. Det görs genom en mycket aktiv förvaltning där man försöker nå avkastning oavsett om marknaden går upp eller ner. Dessutom arbetar man ofta på flera olika marknader och med fler finansiella verktyg. Hedgefonder kan både blanka värdepapper, det vill säga sälja värdepapper de inte äger genom att använda sig av belåning, och använda derivatinstrument i syfte att öka eller minska risken i förvaltningen.

En hedgefonds avkastning påverkas till stor del av förvaltarens unika kompetens, skicklighet och erfarenhet. Internationellt går förvaltningsformen under benämningen ”skill-based management”.

Risknivåerna på hedgefonder skiljer sig lika mycket som investeringsstrategierna. Excalibur Fixed Income är en räntehedgefond med låg risk. Läs mer om risker och investeringsstrategier på fondens sida.