Klagomål

Om du har klagomål kring en finansiell tjänst eller produkt hos oss kan du kontakta fondbolagets klagomålsansvariga. Du kan framföra ditt klagomål genom telefon, e-post eller brev. Med klagomål avses att du som kund är missnöjd och inte anser att vi som fondbolag tillmötesgått ett krav eller en begäran om rättelse i frågan om tjänsten eller produkten.

Klagomålsansvarig:

Louise Möllander

Telefon: +46 8 599 295 19

E-post: louise.mollander@excaliburfonder.se

Brev: Excalibur Asset Management AB, Klagomålsansvarig, Birger Jarlsgatan 15, 111 45 Stockholm.

 

Det går även bra att kontakta vår chef för administration och riskhantering:

Julie Bonde

Telefon: +46 8 599 295 13

E-post: julie.bonde@excaliburfonder.se

 

Ett klagomål bör hanteras inom två veckor. Om ärendet kräver längre handläggningstid kommer du att informeras om det inom de två veckorna och om när svar kan erhållas. Svaret är vanligtvis skriftligt. Om du som kund inte är nöjd med vår hantering av ditt klagomål kan du vända dig till någon av nedan för rådgivning eller rättslig prövning:

  • Konsumenternas bank- och finansbyrå (www.konsumenternas.se)
  • Kommunens konsumentvägledare
  • Allmänna Reklamationsnämnden (www.arn.se)
  • Allmän domstol

Som företagskund har ni rätt att få ert ärende prövat i skiljenämnd.

Vänligen, 

Louise Möllander