Disclaimer

Excalibur Asset Management AB

Fonden Excalibur förvaltas av AIF-förvaltaren Excalibur Asset Management AB och är en alternativ investeringsfond (specialfond) enligt lagen (2013:561) om alternativa investeringsfonder. Excalibur är således inte att betrakta som en så kallad UCITS-fond och omfattas inte av UCITS-direktivet. Informationen på hemsidan kompletteras av den information som finns i fondens informationsbroschyr, faktablad och fondbestämmelser. Dessa kan erhållas på hemsidan www.excaliburfonder.se.

Andelarna i Excalibur får marknadsföras till både professionella och icke professionella investerare inom Sverige. AIF förvaltaren har även rätt att marknadsföra andelar i Excalibur till professionella investerare i Finland, Luxemburg, Irland, Storbritannien, och Norge.

Andelarna i Excalibur har inte registrerats i enlighet med någon värdepappersrättslig lagstiftning i Amerikas Förenta Stater, Kanada, Japan, Australien. Andelarna får inte erbjudas eller säljas inom Amerikas Förenta Stater, Kanada, Japan, Australien eller i någon annan jurisdiktion där ett sådant erbjudande eller försäljning är eller skulle vara olagligt. För vidare information se Informationsbroschyren.

Excalibur riktar sig inte till personer vilkas deltagande förutsätter ytterligare information, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Det åligger var och en som är intresserad av att investera i fonden att tillse att investeringen sker i enlighet med gällande lagar och andra regleringar, såväl svenska som utländska. Utländsk lag kan innebära att en investering inte får göras av investerare utanför Sverige. Excalibur Asset Management AB har inget som helst ansvar för att kontrollera om en investering från utlandet sker i enlighet med sådant lands lag.

Informationsbroschyren och annan information om Excalibur får inte distribueras till eller i land där sådan distribution eller lämnande av erbjudande att köpa andelar kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot lagar eller regler i sådant land. Excalibur Asset Management AB har inte i något annat land än i Sverige vidtagit några åtgärder för att försäkra att förvärv av fondandelar får ske i enlighet med tillämpliga lagar.

Det finns inga garantier för att en investering i Excalibur inte kan leda till en förlust. Detta gäller även vid en i övrigt positiv utveckling på de finansiella marknaderna. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i fonden kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar i Excalibur återfår hela det insatta kapitalet. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.

Denna hemsida är inte avsedd att och skall inte tolkas som en rekommendation av AIF-förvaltaren Excalibur Asset Management AB till hemsidans besökare att förvärva andelar i fonden Excalibur.

Excalibur Asset Management AB tillhandahåller inte sådan finansiell rådgivning som avses i lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter.

Det ankommer på var och en som önskar förvärva andelar att göra sin egen bedömning av en investering i fonden och de risker som är förknippade därmed.

Tvist eller anspråk rörande Excalibur skall avgöras enligt svensk lag och exklusivt av svensk domstol.