Teckning / Inlösen Excalibur

För att teckna fondandelar i Excalibur Fixed Income skall Excalibur Asset Management AB underrättas skriftligen senast två (2) bankdagar före det månadsskifte teckningen avser. För inlösen skall EAM AB underrättas skriftligen senast tio (10) bankdagar före det månadsskifte inlösen avser.

Anmälan skall tillsändas Excalibur Asset Management AB i original tillsammans med andra erforderliga handlingar. Vid första teckning eller vid ändrade uppgifter skall även Frågeformulär för kundkännedom bifogas. Kom ihåg att alla kopior skall vidimerades. Vänligen notera att vi inte kan handlägga en ansökan om teckning eller inlösen av andelar förrän vi erhållit en komplett ansökan i original, på grund av bestämmelser om penningtvätt och terrorfinansiering. Anmälan är bindande först när fondbolaget mottagit en komplett anmälan samt bekräftat mottagandet.

Excalibur Asset Management AB

Birger Jarlsgatan 15, 2 tr

SE-111 45 Stockholm

Privatpersoner/fysiska personer bifogar:

 • Anmälan
 • Formulär för kundkännedom för Privatperson (vid första teckning eller ändrade uppgifter),
 • Vidimerad kopia av tecknares giltiga identitetshandling
 • Om tecknaren ej är folkbokförd i Sverige bifogas två kopior av vidimerade el-, gas- eller fasttelefonräkning. Om tecknaren är omyndig bifogas vidimerade kopior av förmyndare/vårdnadshavares giltiga identitetshandlingar.
 • Vid ändring av sedan tidigare uppgivet bankkontonummer bifogas vidimerat utdrag från banken som styrker kontoinnehavaren

Juridiska personer bifogar:

 • Anmälan
 • Formulär för kundkännedom för Juridisk person (vid första teckning eller ändrade uppgifter)
 • Aktuellt registreringsbevis (ej äldre än 2 månader)
 • Vidimerad kopia av behörig firmatecknares samt verkliga huvudmäns giltiga identitetshandlingar
 • Vidimerad fullmakt/signaturlista om eller signatär är annan än behörig firmatecknare
 • Vid ändring av sedan tidigare uppgivet bankkontonummer bifogas vidimerat utdrag från banken som styrker kontoinnehavaren

Teckna fonden via våra distributörer:

Klicka på nedan för att komma till respektive distributörs hemsida om oss där du kan teckna om du är kund.

Avanza

Nordnet