Hållbarhetsarbete och ansvarsfulla investeringar

Excalibur Asset Management AB:s primära mål är att skydda fondandelsägarnas kapital och samtidigt generera en så god riskjusterad avkastning till Fondens investerare som möjligt. Bolaget strävar efter att i placeringsbesluten i fondverksamheten och i sin egen dagliga verksamhet agera ansvarsfullt och i enlighet med hållbar utveckling. Bolaget är signatär av det FN-stödda nätverket UN PRI, Principles for Responsible Investments.

Enligt SFDR, Europaparlamentets och rådet förordning (EU) 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som skall lämnas inom den finansiella sektorn (Disclosureförordningen) som trädde i kraft den 10 mars 2021, skall Excalibur Asset Management lämna upplysningar till olika intressenter om hur hållbarhetsrisker integreras i förvaltningen. Bolagets fond är klassificerad som en Artikel 6-fond, vilket innebär att hållbarhetsrisker integreras i förvaltningen utan att fonden kan sägas främja hållbarhet eller ha hållbarhet som mål i sig. Med hållbarhetsrisk avses en miljörelaterad, social eller företagsstyrningsrelaterad händelse eller omständighet som om den skulle inträffa skulle ha en faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på investeringens värde. I begreppet hållbarhetsrisk väger Bolaget in risker som är identifierade och relaterade till miljö och klimat, mänskliga rättigheter och arbetsvillkor, mångfald och jämställdhet samt transparens.

Fonden Excalibur Fixed Income är en räntehedgefond vilken huvudsakligen investerar i olika typer av skuldförbindelser utfärdade eller garanterade av svenska staten, eller motsvarande i Euroland och USA, kommuner och bostadsinstitut samt derivat baserade på dessa. De aktuella länderområdena bedöms i dagsläget vara transparenta och skötsamma avseende hållbarhetsfaktorer som till exempel fysisk klimatpåverkan och korruption. Fonden investerar aldrig i obligationer utgivna av stater med auktoritära regimer eller stater som står under sanktioner från FN eller EU.

Fondens förvaltare har en lång och väldokumenterad erfarenhet av att analysera och bedöma staters och företags återbetalningsförmåga. I förvaltningen av fonden genomför förvaltarna analyser av potentiella investeringar och strategier och som en integrerad del av den analysen identifieras hållbarhetsrisker relaterade till de potentiella investeringarna. Hållbarhetsrisker beaktas i processen både för att undvika värdeförluster men också för att finna möjligheter till värdeökning för de investeringsobjekt som bedöms långsiktigt hållbara. Bolagsanalysen ger också möjlighet att framföra synpunkter eller föra dialog med de relevanta företagen om behov uppstår. Fonden investerar inte i företag som bryter mot internationella konventioner utifrån FN:s Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag inom områdena miljö och mänskliga rättigheter, arbetsrätt, korruption samt inhumana vapen. Fonden väljer också bort vissa produkter och tjänster. Högst fem procent av omsättningen i det bolag där placeringen sker får avse verksamhet som är relaterad till klusterbomber, kemiska och biologiska vapen, kärnvapen, pornografi samt kol. Uppföljning av de länder fonden investerar i sker bland annat genom jämförelse med korruptions- och pressfrihetsindex.

Inget beaktande av investeringsbesluts negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer

Bolaget beaktar i nuläget inte potentiella negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer vid investeringsbeslut enligt regelverket Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som skall lämnas inom den finansiella tjänstesektorn (Disclosureförordningen). Skälen till detta är att fonden Excalibur Fixed Incomes sammansättning är sådan att den till största del består av innehav utfärdade eller garanterade av stater, utgivna enligt lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer, eller derivat kopplade till dessa alternativt till räntor eller valutor. Bolaget bedömer att det avseende denna typ av instrument i stor omfattning saknas strukturerade data, vilket medför betydande utmaningar vid bedömning och mätning av negativa konsekvenser som kan uppstå med anledning av investeringarna. Inom ramen för fondens investeringsprocess, vilken integrerar hållbarhetsrisker vid investeringsbeslut, väljs ett antal sektorer bort då dessa bedöms vara oförenliga med bolagets hållbarhetspolicy.

Bolaget följer utvecklingen på hållbarhetsområdet noga och avser beakta negativa konsekvenser när tillräckliga och nödvändiga strukturerade data finns tillgänglig avseende fondens innehav.