Hållbarhetsarbete

Excalibur Asset Management ABs primära mål är att skydda fondandelsägarnas kapital och samtidigt generera en så god riskjusterad avkastning som möjligt. I investeringsprocessen tas flera faktorer i beaktande och hållbarhet är en viktig och integrerad del av den processen. Hållbarhetsfaktorer är såväl miljö som etik och socialt ansvarstagande. Faktorerna integreras i investeringsprocessen för att undvika risker för värdeförluster, men även finna möjligheter till värdeökningar för de som gör väl ifrån sig i dessa frågor. En målsättning är att påverka omgivningen indirekt genom valen av investeringar men också direkt genom diskussioner med representanter för de bolag fonden investerar i.

Fonden Excalibur är en räntehedgefond och investerar huvudsakligen i olika typer av skuldförbindelser och derivat baserade på dessa. Skuldförbindelserna är utfärdade eller garanterade av stater (och kommuner), finansiella institut respektive företag. Fondens investeringsprocess är uppbyggd på ett sådant sätt att den i största möjliga mån undviker kreditrisker som bedöms vara oförenliga med fondens placeringsfilosofi. Fondens inriktning är att återbetalningsproblem eller eventuella konkurser hos låntagare skall vara i princip obefintliga.

I fondens investeringsprocess ingår att söka investeringar med låg risk för värderingsförluster som kommer av att företagen inte har en genomtänkt hållbarhetspolicy. Stora innehav i gammal teknologi som motverkar ett hållbart samhälle bör därmed undvikas. Fondens förvaltare har en lång och väldokumenterad erfarenhet av att analysera och bedöma staters och företags återbetalningsförmåga. Företags hållbarhetskriterier är viktiga komponenter i den samlade bedömningen av företagen. Exempelvis bör företagen ha en genomtänkt strategi och rapportering av hållbarhet för att en investering skall genomföras.

Då fonden Excaliburs sammansättning är sådan att den till största del består av innehav utfärdade eller garanterade av stater, är säkerställda eller derivat bedömer Bolaget att det inte finns tillräcklig information om hållbarhet avseende samtliga innehav. Hållbarhetsarbetet kommer därför att begränsas till den del av portföljen där det finns tillräcklig information för att kunna göra denna typ av bedömningar. Fonden väljer bort ett antal sektorer som är involverade i produkter eller tjänster som bedöms vara oförenliga med fondens investeringsprocess.

Bolaget beaktar inte i nuläget negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer vid investeringsbesluten då vi bedömer att det saknas konkret hållbarhetsinformation för en större del av innehaven i portföljen. Bolaget följer utvecklingen på hållbarhetsområdet och avser beakta negativa konsekvenser när det bedöms möjligt.

Excalibur Asset Management AB följer Fondbolagens förenings rekommendation för presentation av hållbarhetsinformation avseende fonden Excalibur.